WhatsApp +31 10 51 90 332 [email protected]

Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KERKLAAN GREENHOUSES B.V.

 

 1. Algemene bepalingen

1.1              Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen het AVAG-lid (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) enerzijds en derden (hierna te noemen: (“Opdrachtgever”) anderzijds, met betrekking tot de levering van roerende zaken en/of het verrichten van diensten (waaronder mede wordt verstaan: opdrachten en aanneming van werk). Deze voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtgever en die Opdrachtnemer, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen, zulks tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

1.2              Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts indien zij bij schriftelijke overeenkomst, ondertekend door daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordigers van partijen zijn overeengekomen. Indien, naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden, ook de toepasselijkheid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) is overeengekomen, dan zullen, ingeval van strijdigheid tussen de verschillende voorwaarden, de AVAG-verkoopvoorwaarden prevaleren. 

 

 1. Aanbiedingen van en overeenkomsten met Opdrachtnemer

2.1              Elk aanbod, waaronder begrepen die welke zijn opgenomen in door Opdrachtnemer uitgegeven brochures en prijslijsten, is vrijblijvend en wordt eerst bindend voor Opdrachtnemer op het moment dat de overeenkomst/bestelling schriftelijk is bevestigd door een daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer. 

2.2              Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen en kleuren die onderdeel vormen van een aanbod van Opdrachtnemer binden hem niet, tenzij de juistheid daarvan schriftelijk door Opdrachtnemer is gegarandeerd. Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen en kleuren getoond op de website binden Opdrachtnemer niet.

2.3              Elk aanbod is, voorzover voor handen, gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte tekeningen en gegevens. 

2.4              De in een aanbod genoemde prijzen hebben slechts betrekking op die werkzaamheden en/of leveringen welke uitdrukkelijk in het aanbod worden omschreven. 

2.5              Mondelinge overeenkomsten binden Opdrachtnemer eerst op het moment van schriftelijke bevestiging daarvan door een daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordiger doch slechts onder de opschortende voorwaarde dat uit de door Opdrachtnemer in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever blijkt. Opdrachtnemer is desalniettemin gerechtigd Opdrachtgever te verzoeken voldoende zekerheid te stellen en Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan dit verzoek is voldaan. 

2.6              Indien een opdracht afhankelijk wordt gesteld van te verkrijgen financieringen en/of vergunningen en deze financieringen en/of vergunningen in redelijkheid niet verkregen zouden kunnen worden binnen een nader door Opdrachtnemer te bepalen termijn, dan is Opdrachtnemer tot vergoeding van winstderving gerechtigd indien zal blijken dat Opdrachtgever binnen 18 maanden na de voor het verkrijgen van de financiering gestelde termijn de opdracht of een substantieel gedeelte daarvan aan een derde verstrekt. De bedoelde winstderving wordt geacht tenminste 10% te bedragen van de contractwaarde van de overeenkomst waarvan de totstandkoming aldus afhankelijk was gesteld, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de werkelijke winstderving te vorderen. 

2.7              Opdrachtgever is ook dan aan een opdracht gebonden, indien de opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt door een door Opdrachtgever ingeschakelde hulppersoon zoals een adviesbureau of architect.  

2.8              Alle termijnen die in een aanbod of overeenkomst worden vermeld, gelden als streefdata tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.9              Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten (zoals, maar niet beperkt tot: ontwerpen, toelichtingen, technische omschrijvingen, statische berekeningen en constructietekeningen) en modellen blijven bij Opdrachtnemer berusten. Deze documenten mogen niet door Opdrachtgever aan derden ter inzage worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

2.10           Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Opdrachtnemer rechthebbende op alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer ontstaan in het kader van de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt na levering door Opdrachtnemer slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van deze overeenkomst vervaardigde documenten en modellen in het kader van de gebruikelijke exploitatie van diens onderneming.

2.11            Indien Opdrachtgever na het tot stand komen van een overeenkomst met Opdrachtnemer besluit de gesloten overeenkomst op enigerlei wijze te beëindigen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete verschuldigd van 20% van het door Opdrachtnemer op grond van de gesloten overeenkomst aan Opdrachtgever te factureren bedrag.    

 

 1. Bepalingen met betrekking tot aannemingsovereenkomsten

3.1              Voor het geval een aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende of ontbindende voorwaarde dat de benodigde financiering en/of de benodigde vergunningen kunnen worden verkregen, geldt dat indien de Opdrachtgever aantoont dat hij de benodigde financiering en/of vergunningen binnen 18 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst niet kan verkrijgen, partijen alles zullen doen hetgeen redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de overeenkomst, aangepast aan de beschikbare financiën en/of aangepast aan de beperkingen van de te verlenen vergunning, uit te voeren. 

3.2              De overeenkomst bevat bepalingen omtrent:

 1. hetgeen gebouwd zal worden;
 2. de bouwplaats;
 3. de plaats en de wijze van levering van de bouwmaterialen;
 4. voor wiens rekening en risico het transport plaatsvindt;
 5. de termijn wanneer de bouw zal plaatsvinden;
 6. de aannemingssom exclusief BTW en de wijze van betaling.

3.3              Bij de uitvoering van de overeenkomst zullen die afwijkingen zijn toegestaan, die door Opdrachtnemer in redelijkheid nodig, nuttig of gewenst worden geacht voorzover zij de functionaliteit van het te realiseren object niet wezenlijk beïnvloeden. Omschreven materialen mogen wanneer niet of niet volledig voorradig door Opdrachtnemer worden vervangen door andere in kwaliteit vergelijkbare materialen, zonder Opdrachtgever daarover in te lichten.

3.4              Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de werken op de overeengekomen tijdstippen kunnen worden uitgevoerd. Hij verplicht zich voorts ervoor zorg te dragen dat de door Opdrachtnemer aangevoerde materialen zullen kunnen worden opgeslagen op zodanige wijze en op zodanige plaatsen dat die materialen redelijkerwijze geen schade kunnen oplopen, noch redelijkerwijze ontvreemd kunnen worden. 

3.5              Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de door hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder mede begrepen de invloed die de bodemgesteldheid uitoefent, alsmede voor de door of namens hem gegeven aanwijzingen en ter beschikking gestelde hulpmiddelen en bouwstoffen. 

3.6              Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden uitsluitend materialen van normale handelskwaliteit verwerkt. Alle bij de bouw overgebleven materialen of restanten daarvan zijn eigendom van Opdrachtnemer en mogen door haar van de bouwplaats worden verwijderd, tenzij Opdrachtnemer materialen van derden heeft gebruikt.

 

 1. Prijzen

4.1              Alle prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en gelden “af fabriek”, exclusief BTW, kosten van transport en levering, verpakking, assurantie, heffingen en belastingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd na verloop van een termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen c.q. aan te passen, indien kostprijsbepalende factoren wijzigen of gewijzigd worden. Opdrachtnemer zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de Opdrachtgever brengen. De betaling van de eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van deze voorwaarden. Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan 20% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedraagt, zal Opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst (tussentijds) door opzegging te beëindiging, mits hij zulks onverwijld na kennisneming aan verkoper schriftelijk mededeelt. Opdrachtgever heeft in geval van beëindiging geen recht op schadevergoeding.

 

 1. Aflevering

5.1              Schriftelijk overeengekomen afleveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat Opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, doch niet voordat Opdrachtnemer van Opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, documenten en voorwerpen heeft ontvangen en hiervan kennis heeft kunnen nemen. 

5.2              De afleveringstermijn/opleverdatum is vastgesteld in de verwachting, dat de voorzienbare omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst dezelfde blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en de nodige materialen van derden tijdig worden afgeleverd aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk indien derden niet of niet tijdig voldoen aan hun leveringsverplichtingen jegens Opdrachtnemer. 

5.3              Vertraging als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of door niet tijdige aflevering van materialen door derden, betekent dat de aflevertijden worden verlengd met de periode van de vertraging. 

5.4              Opdrachtnemer is verplicht zich zoveel mogelijk aan de afleveringstermijn te houden, maar is, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat een afleveringstermijn fataal is en onverminderd het bepaalde in art. 12, niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding of boete hoegenaamd ook, tot het weigeren af te leveren van de zaken en/of het object, of tot geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Wel heeft Opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de afleveringstermijn Opdrachtnemer schriftelijk te sommeren alsnog binnen 30 werkdagen af te leveren. In geval van een verlenging van de termijn op grond van een van de bepalingen van deze voorwaarden wordt de afleveringstermijn eerst geacht te zijn verstreken na verloop van de verlengde afleveringstermijn. 

5.5              Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer enige betaling verschuldigd is, heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorzover een afleveringstermijn is overeengekomen begint die te lopen na ontvangst van de betaling.  

5.6              In geval van een koopovereenkomst is Opdrachtnemer, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij ter harer keuze dit gedeelte af te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat de aflevering uit voorraad zal geschieden, heeft Opdrachtnemer het recht om af te leveren uit voorraad van derden. 

5.7              Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering “af fabriek”. 

5.8              Onverminderd het gestelde in artikel 14 omtrent overmacht, geldt, ingeval van een aannemingsovereenkomst, dat de opleverdatum met evenveel werkbare dagen wordt verlengd als ten gevolge van de ongunstige weersomstandigheden (zoals onder meer regen, hagel, windhoos, vorst, sneeuw, ijzel, mist of storm) of een onwerkbare bodemgesteldheid op het bouwterrein in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst en de opleverdatum de installatie-/bouwploegen van Opdrachtnemer, dagen niet hebben kunnen installeren/werken, en deswege het bouwschema van Opdrachtnemer is verstoord.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1              Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft, zullen zijn voldaan.  

6.2              Zolang de eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het overigens bepaalde in dit artikel. 

6.3              Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer af te zonderen en te bewaren. 

6.4              Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, op eerste verzoek van Opdrachtnemer, door Opdrachtgever aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de voldoening van de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever. 

6.5              Indien Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer tekort schiet of Opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. 

6.6              Na terugname zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Opdrachtnemer door terugneming heeft gemaakt. 

6.7              Het is Opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is Opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. 

6.8              Opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt zich verder, voornoemde vorderingen, zodra Opdrachtnemer de wens daartoe te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van betaling van zijn vorderingen uit welken hoofde dan ook op Opdrachtgever.

 

 1. Risico

7.1              Bij aankomst van door of namens Opdrachtnemer (af)geleverde zaken/materialen op de plaats van bestemming dient de Opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Indien dan blijkt dat schade aan de zaken en/of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding van derden te treffen voorzover deze derden hiervoor door Opdrachtgever aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

7.2              In geval van een koopovereenkomst is het risico van door verkoper te leveren zaken voor de koper vanaf het moment dat de zaken “af  fabriek” ter vervoer worden aangeboden. Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever met betrekking tot de door Opdrachtnemer te leveren zaken een vervoerovereenkomst heeft gesloten, zal hij geacht worden zulks te hebben gedaan in de hoedanigheid van expediteur als bedoeld in artikel 8:60 BW. Indien Opdrachtnemer zelf het vervoer heeft verricht, is het risico van de door Opdrachtnemer te leveren zaken voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken aan hem zijn afgeleverd. 

7.3              In geval van een aannemingsovereenkomst zijn de materialen, zodra deze op of nabij het te bebouwen land op de aangegeven losplaats zijn aangevoerd, voor risico van Opdrachtgever.  

7.4              Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade na het aanvoeren van de materialen aan die materialen ontstaan (zoals beschadiging, diefstal of verduistering). Opdrachtgever dient zich tegen voormeld risico behoorlijk te verzekeren. 

7.5              Tijdens de bouw/montage is het risico voor het gebouwde/gemonteerde voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de gebruikelijke verzekeringen afsluiten ten behoeve van het gebouwde/gemonteerde terstond bij de aanvang der bouw/montage tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en zal, op eerste verzoek van Opdrachtnemer, inzage verlenen in de polisvoorwaarden.

 

 1. Montage

8.1              Alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de juiste werking en/of deugdelijkheid van de zaken in gemonteerde staat zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer behoudens indien de uitvoering van bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen door of vanwege Opdrachtnemer worden verricht volgens door of vanwege haar verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 

8.2              Afgezien van deze laatstvermelde uitzondering is Opdrachtgever tegenover Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering en/of deugdelijkheid van vorengenoemde inrichtingen en/of voorzieningen. 

8.3              Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:

 1. het personeel van Opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van bestemming is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten;
 2. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;
 3. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;
 4. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 5. de nodige hulp- en bedrijfsmaterialen, gas, water en elektriciteit tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;
 6. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.

8.4              Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

 

 1. Betalingen

9.1              Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in lid 6, binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige schuldvergelijking ten kantore van Opdrachtnemer of op een door haar aan te geven bankrekeningnummer. 

9.2              Reclames wegens verrichte leveranties geven Opdrachtgever nimmer het recht op opschorting van diens betalingsverplichtingen en evenmin op verrekening.

9.3              Indien de betalingen niet hebben plaatsgevonden op de overeengekomen tijdstippen, zal door de Opdrachtgever, onverminderd diens betalingsverplichting, in elk geval over het niet-betaalde bedrag vanaf de vervaldatum een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd zijn ten bedrage van 2% boven het promessedisconto plus eventuele toeslagtarieven met een minimum rentepercentage op basis van 12% per jaar, berekend over het totaalbedrag van de nog niet-voldane facturen, welke vergoeding verschuldigd zal zijn zonder ingebrekestelling, onverminderd de rechten tot het instellen van andere vorderingen op grond van de Wet of krachtens deze voorwaarden. 

9.4              Voldoening van de prijsverhoging als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden c.q. betaling of verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats overeenkomstig dit artikel. 

9.5              Indien een leverantie, bouw en/of montage op verzoek van Opdrachtgever met instemming van Opdrachtnemer afwijkt van de oorspronkelijke bestelling en/of opdracht, dan zal de afwijking overeenkomstig de ten tijde van de levering, bouw en/of montage geldende prijs aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

9.6              Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt in geval van een aannemingsovereenkomst met betrekking tot de bouw van een opstal de aannemingssom op de volgende tijdstippen gefactureerd:

-        15% bij aanvang van de fundatie;

-        20% bij levering van de staalconstructie;

-        20% bij montage staalconstructie halverwege;

-        20% bij levering glas;

-        15% bij beglazing glasdek halverwege;

-        5%   bij glasdicht en bij aanvang montage mechaniek; - 3%   bij eerste oplevering; en - 2%   bij tweede oplevering. 

9.7              Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt in geval van een aannemingsovereenkomst met betrekking tot installaties op de volgende tijdstippen gefactureerd:

-        35%  nadat de materialen of een belangrijk deel daarvan zijn aangevoerd;

-        35%  op het moment dat de montage c.q. installatie wordt aangevangen;

-        20%  bij einde montage doch voor ingebruikneming;

-        5%    bij de eerste opneming, of als het werk eerder in gebruik wordt                            genomen, bij ingebruikneming;

-        5%    bij heropneming of als het werk eerder in gebruik wordt genomen,                       bij ingebruikneming; 

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

 1. (Op)levering en reclame

10.1.          Alle aanspraken jegens verkoper op grond van onvolledige of onjuiste levering vervallen indien een reclame ter zake daarvan niet binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken door Opdrachtnemer schriftelijk is ontvangen. 

10.2            Onverminderd het bepaalde onder lid 1 vervallen aanspraken op grond van uiterlijk zichtbare gebreken eveneens, indien Opdrachtgever niet dadelijk bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs het beweerde gebrek heeft doen aantekenen. 

10.3            Ten aanzien van de afmetingen en gewichten en/of kwaliteit en deugdelijkheid van alle materialen, behoudt Opdrachtnemer zich steeds de gebruikelijke afwijkingen voor, zoals die gangbaar zijn bij de fabrikanten die met de vervaardiging van deze materialen zijn belast. 

10.4            In geval van een aannemingsovereenkomst vindt binnen veertien dagen nadat het werk is voltooid, de opneming, dat wil zeggen: een inspectie van het uitgevoerde werk, plaats. Opdrachtgever dient aan de opneming prompt zijn medewerking te verlenen. 

10.5            De oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de installatie dan wel het werk geheel compleet en bedrijfsklaar zal zijn aangebracht dan wel verricht en na een proefneming ter gelegenheid van de opneming is gebleken, dat de installatie c.q. het werk beantwoordt aan de overeenkomst en door de Opdrachtgever bij die op- en proefneming is goedgekeurd. 

10.6            Tijdens het opnemen kan op verzoek van Opdrachtgever een lijst worden opgesteld van eventuele gebreken. Gebreken die een normale functie van het opgeleverde niet verhinderen of in wezenlijke mate belemmeren, zijn geen reden tot het onthouden van een goedkeuring zijdens Opdrachtgever. 

10.7            Opdrachtnemer is gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen nadat Opdrachtgever zulks schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft verzocht. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer daartoe in staat te stellen. 

10.8            Tevens kan bij de opneming een definitieve staat van meer- en minderwerk worden opgemaakt. 

10.9            In het geval de Opdrachtgever bij de opneming gebreken, niet zijnde de in lid 6, tweede volzin bedoelde gebreken, aan het werk constateert, is Opdrachtgever verplicht deze binnen vijf dagen na de opneming schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen. Verzuimt hij dit, dan wordt de installatie c.q. het werk geacht te zijn goedgekeurd. 

10.10          Opdrachtnemer moet in staat gesteld worden om binnen een in onderling overleg vast te stellen redelijke termijn, de geconstateerde gebreken te herstellen. Na herstel van de door de Opdrachtgever geconstateerde gebreken vindt er een nieuwe opneming plaats. 

10.11          Bij heropneming zullen andere gebreken dan die welke bij de eerste opneming geconstateerd zijn, geen reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring zijn. 

10.12          Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd terstond na heropneming door Opdrachtnemer en goedkeuring van die opneming door Opdrachtgever en/of ingebruikname door de Opdrachtgever.

 

 1. Meer- en minderwerk

11.1            Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever de oppervlakte van het te bouwen opstal groter of kleiner wordt dan oorspronkelijk is bepaald, of de installatie of montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is, is Opdrachtnemer gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de Opdrachtgever te berekenen of de werkelijke daardoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag, zodat Opdrachtnemer niet gehouden is de oorspronkelijke koopsom/aannemingssom te vermeerderen c.q. te verminderen met een bedrag dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijke object. 

11.2            Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakeld adviesbureau en/of een door de Opdrachtgever daartoe gemachtigde en/of van overheidswege voorgeschreven wijzigingen in het werk, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen, zoals onder meer de verzwaring of versteviging van de fundering van de opstallen, behoren, wanneer daaruit vermeerderde kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit mindere kosten ontstaan als minderwerk in de zin van dit artikel.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1            Ingeval Opdrachtnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of jegens Opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is Opdrachtnemer behoudens haar verplichtingen uit hoofde van artikel 13 (garantie), jegens Opdrachtgever voor door deze in verband daarmee geleden schade slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever bewijst dat deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Opdrachtnemer danwel van diens leidinggevende ondergeschikten.  

12.2            Indien aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onder artikel 12 lid 1 moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van verkoper/ Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de koop- of aannemingssom dan wel het factuurbedrag terzake van   geleverde diensten, met dien verstande evenwel dat aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten. 

12.3            Opdrachtnemer is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van door Opdrachtgever gebruikte of verwerkte materialen of van het gebruik van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materialen en werktuigen.

12.4            Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in elk geval nimmer het bedrag van € 1.000.000,= (zegge: één miljoen euro) per schadetoebrengende gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

12.5            Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door deze bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst, het gebruik door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer geleverde zaken, gerealiseerde werken en verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Opdrachtnemer en/of de door deze bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.

 

 1. Garantie

Levering van zaken

13.1            Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken.  

13.2            Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor de door Opdrachtnemer geleverde kassen een garantietermijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van ingebruikneming, dan wel oplevering als deze eerder heeft plaatsgevonden, terwijl voor de overige door Opdrachtnemer te leveren zaken een garantietermijn geldt van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop Opdrachtgever de door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of installaties in ontvangst dan wel, indien zulks eerder heeft plaatsgevonden, in gebruik heeft genomen. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak dan wel is Opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaak terug te nemen onder de verplichting tot (pro rato) restitutie van de door Opdrachtgever betaalde prijs zonder tot vervanging gehouden te zijn, zulks ter keuze van Opdrachtnemer. Ingeval van ruitbreuk geldt het vorenstaande evenwel met dien verstande dat, voorzover die zich voordoet binnen de garantieperiode, herstel binnen de verleende garantie eerst plaatsvindt nadat Opdrachtgever heeft aangetoond dat de ruitbreuk het gevolg is van een constructiefout van Opdrachtnemer of enige andere tekortkoming die krachtens deze voorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer dient te komen. 

Levering van diensten

13.3            Ingeval diensten worden verricht, zal Opdrachtnemer de opdracht uitvoeren in overeenstemming met de algemeen geldende industriële normen. 

13.4            Opdrachtnemer garandeert uitvoering van door hem verricht onderhoud overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur of installatie waarop onderhoud is gepleegd door Opdrachtnemer weer ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld. 

13.5            Indien het onderhoud ondeugdelijk is verricht, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hierover schriftelijk informeren. De in het voorgaande lid verleende garantie omvat het alsnog op juiste wijze verrichten van ondeugdelijk verricht onderhoud dan wel, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, gehele of gedeeltelijke ontbinding, zonder rechterlijke tussenkomst, van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst voorzover die tot het onderhavige onderhoud verplicht in combinatie met een pro rato creditering. 

13.6            De in de voorgaande leden genoemde garantie geldt niet indien het niet in overeenstemming zijn c.q. functioneren van de geleverde zaak met zijn specificatie het gevolg is van een onoordeelkundige behandeling, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren onderhoudsvoorschriften, of indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het doel waarvoor koper de zaak in de normale uitvoering van zijn bedrijf gebruikt. 

13.7            Op van derden door Opdrachtnemer betrokken materialen en/of zaken wordt door Opdrachtnemer niet meer garantie verstrekt dan aan Opdrachtnemer door de desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.  

13.8            Reclames terzake van niet-uitwendig waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch uiterlijk binnen tien dagen na het constateren van de gebreken te geschieden, bij overschrijding van welke termijn iedere aanspraak tegen Opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. 

13.9            Na reparatie of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengd en eindigt de garantie op het moment dat de oorspronkelijke termijn zou eindigen. 

13.10          Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven. 

13.11          Indien Opdrachtgever gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer verricht, of door anderen laat verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Opdrachtnemer. In dat geval kan Opdrachtnemer derhalve onder meer nimmer gehouden worden reparatienota’s van derden te vergoeden. 

13.12          De zaken terzake waarvan de genoemde garantie wordt ingeroepen, mogen door de koper slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Zaken die worden teruggezonden doch niet defect bevonden, zullen op kosten van de Opdrachtgever aan deze worden teruggezonden waarbij tevens verschuldigd zal worden de kosten van Opdrachtnemer terzake van de naar aanleiding van deze klacht ingestelde onderzoeken. 

13.13          Door Opdrachtnemer wordt slechts garantie verleend en slechts verantwoordelijkheid gedragen voor de door haar zelf gemaakte ontwerpen, zodat Opdrachtnemer derhalve nimmer aansprakelijk is voor gebreken aan de opstallen, gebouwd volgens ontwerpen van de Opdrachtgever of derden noch indien mocht blijken dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest. 

13.14          In geval van verkoop van gerede producten - zaken welke door verkoper zijn ingekocht en onbewerkt worden geleverd - geldt dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. Opdrachtnemer aanvaardt te dien aanzien geen enkele garantie en aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

 1. Overmacht

14.1            Onverminderd de hem verder toekomende rechten heeft Opdrachtnemer, indien hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze aan Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

 

 1. Kosten

15.1            Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter verkrijging van voldoening van enige vordering die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft, komen ten laste van de Opdrachtgever. Onder de buitengerechtelijke incassokosten zijn onder meer begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling en dossierbestudering. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtnemer van de Opdrachtgever terzake te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 300,=, welk minimum percentage en bedrag bedoeld zijn om Opdrachtgever te stimuleren diens verplichtingen onder de overeenkomst na te komen.

 

 1. Ontbinding

16.1           In geval Opdrachtgever enige verplichting jegens Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt of overlijdt of onder curatele wordt gesteld of, indien hij een vennootschap is, ontbonden wordt, alsmede indien executoriaal beslag te zijnen laste wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zulks ter keuze aan Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de verdere toekomende rechten van Opdrachtnemer. 

16.2           Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschort en later deze alsnog uitvoert, is Opdrachtgever verplicht de schade, welke Opdrachtnemer heeft geleden, aan haar te vergoeden. 

16.3           Wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is de Opdrachtgever of diens rechtsopvolger verplicht de volledige koopsom/aannemingssom aan haar te betalen onder aftrek van de kostprijs van de door Opdrachtnemer door de niet of niet volledige uitvoering van de overeenkomst niet-gebruikte materialen en niet uitgegeven lonen, één en ander volgens de berekening van Opdrachtnemer, die voor de Opdrachtgever bindend zal zijn behoudens tegenbewijs.

16.4           Voor het geval Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, indien de Opdrachtgever na een opdracht aan Opdrachtnemer te hebben verstrekt, het werk door een andere aannemer doet uitvoeren c.q. het gekochte van een andere verkoper afneemt, wordt de schadevergoeding waarop Opdrachtnemer recht heeft terzake van deze door de Opdrachtgever gepleegde toerekenbare tekortkoming, gefixeerd op 15% van de koopsom/aanneemsom, ongeacht het recht om volledige schadevergoeding te vorderen, zo deze hoger mocht zijn. 

16.5           Elke vordering welke Opdrachtnemer ten laste van Opdrachtgever heeft of krijgt wordt in geval van toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever dadelijk opeisbaar.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

17.1           Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel van andere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Opdrachtnemer een andere rechter wenst of dwingend recht anders voorschrijft. 

17.2           Op de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KERKLAAN GREENHOUSES B.V.

 

 1. Definities

1.1              In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

-        koper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KERKLAAN GREENHOUSES B.V., geadministreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27234359, statutair gevestigd in Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland;

-        leverancier: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van product(en) is of wordt gesloten;

 

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1             Deze inkoopvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen koper en leverancier en uit die overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen.

2.2              Koper behoudt zich het recht voor deze inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment waarop leverancier de redelijke mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen.

2.3             De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij koper en leverancier schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.4             Voor zover toepassing van enig beding uit deze inkoopvoorwaarden in strijd zou komen met enige bepaling in een schriftelijke overeenkomst – niet zijnde algemene voorwaarden – tussen koper en leverancier, blijft toepassing van dat beding achterwege doch blijven de overige bedingen uit deze inkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

2.5              Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen koper en leverancier in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

 1. Totstandkoming van overeenkomst

3.1              Alle door koper of diens ondergeschikten gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.2              Onder order wordt verstaan een schriftelijk stuk, uitgaande van koper, waarin een wilsuiting tot levering door leverancier wordt gegeven. Deze order kan een aanvaarding inhouden van een offerte van leverancier, maar geldt als aanbod door koper indien deze order afwijkt van de offerte dan wel indien koper een order plaatst zonder voorafgaande offerte van leverancier.

3.3             Een orderbevestiging is een aanvaarding door leverancier van de door koper geplaatste order. Een afwijkende orderbevestiging van leverancier geldt als een aanbod van leverancier.

3.4              Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging door de koper schriftelijk wordt bevestigd, dan wel, indien het aanbod afkomstig is van de leverancier, door schriftelijke aanvaarding door koper hiervan.

 

 1. Prijzen

4.1.            De overeengekomen prijzen zijn vast, luiden in euro, exclusief BTW, doch inclusief kosten voor verpakking (exclusief statiegeld), pallets (exclusief statiegeld) verzekering en lossen. Een overeengekomen prijs kan door leverancier niet worden verhoogd, tenzij koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

 

 1. Wijziging

5.1             Koper kan verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken wordt gewijzigd. Ook de aard en/of omvang van door leverancier te verrichten diensten kan door koper worden gewijzigd.

5.2              Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. Leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van koper.

5.3             Indien dit naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of hoeveelheid en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, koper binnen 48 uur na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van koper onredelijk zijn, dan behoudt koper zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen. Koper is alsdan evenwel verplicht om door leverancier reeds gemaakte kosten in redelijkheid te vergoeden. Leverancier kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

 

 1. Levering

6.1              De door leverancier opgegeven leveringstermijn geldt als een fatale termijn, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering treedt derhalve van rechtswege en zonder ingebrekestelling verzuim in.

6.2              Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, vindt levering plaats af fabriek.

6.3              Zodra leverancier weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de tijdige of juiste nakoming van de overeenkomst, dient hij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 12 uur schriftelijk aan koper mee te delen onder opgave van de redenen.

6.4              Leverancier is aansprakelijk voor schade van koper en haar afnemers die het gevolg is van niet of niet tijdige levering door leverancier.

6.5              Koper is bij niet tijdige of niet juiste nakoming van de overeenkomst gerechtigd het reeds geleverde voor rekening en risico van leverancier te retourneren.

6.6              Koper wordt geacht bij iedere acceptatie van een levering een voorbehoud gemaakt te hebben met betrekking tot de kwaliteit en de inhoud van de levering. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst, heeft koper de in art. 10.4 genoemde rechten.

 

 1. Eigendomsovergang

7.1              De eigendom van de zaken gaat van leverancier over op koper op het moment van levering als bedoeld in art. 6. Tot het moment waarop de eigendom is overgedragen, houdt leverancier de zaken voor zijn risico en rekening onder zich.

 

 1. Kwaliteit

8.1              Leverancier garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, dat deze voldoen aan de daarin gestelde kwaliteit, eisen en specificaties en dat de zaken vrij zijn van gebreken.

8.2              Leverancier garandeert dat de geleverde zaken en/of diensten voldoen aan alle op het moment van levering toepasselijke wetten, besluiten en andere van overheidswege uitgevaardigde regelingen.

 

 1. Verpakking

9.1              De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en geladen en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat te bereiken. De verpakking moet ook geschikt zijn voor opslag. Indien en voor zover leverancier de zaken niet goed heeft verpakt, heeft koper het recht om deze zaken retour te zenden. Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking.

9.2             Indien koper aan leverancier voorschriften verstrekt over de wijze van verpakking, is de leverancier gehouden deze voorschriften te volgen.

9.3             Koper heeft te allen tijde de bevoegdheid de verpakkingsmaterialen en pallets aan leverancier te retourneren. Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van leverancier naar het door leverancier aan koper meegedeelde adres en bij gebreke hiervan naar het dichtstbijzijnde vestigingsadres van leverancier.

 

 1. Keuring

10.1           Koper heeft het recht de zaken voor, tijdens en na levering aan een keuring te (doen) onderwerpen. Leverancier zal daaraan zijn medewerking verlenen, onder meer door toegang te verlenen tot de opslagplaats van de zaken en inzage te geven in de voor keuring benodigde documenten.

10.2           Indien de geleverde zaken voor of tijdens de levering niet aan de overeenkomst voldoen en daarom worden afgekeurd, zal koper dat aan leverancier meedelen. Leverancier is dan gehouden de noodzakelijk maatregelen te treffen om alsnog aan de overeenkomst te voldoen.

10.3           Indien de geleverde zaken na levering worden afgekeurd, zal koper dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering, aan leverancier meedelen.

10.4           Koper zal leverancier gelijktijdig met de mededeling van de afkeuring tevens meedelen welk gevolg zij aan de afkeuring van de zaken wenst te verbinden. Koper heeft daarbij de keuze uit:

 1. retournering van de geleverde zaken op kosten van leverancier alsmede nakoming, al dan niet in combinatie met schadevergoeding;
 2. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, al dan niet in combinatie met schadevergoeding;
 3. prijsvermindering, met dien verstande dat partijen overeenstemming moeten bereiken over de mate waarin de prijs wordt verminderd.

10.5           Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten die koper moet maken als gevolg van de afkeuring van de geleverde zaken, waaronder ook begrepen de kosten van keuring.

10.6           Vanaf het moment van afkeuring van de zaken gaat het eigendom daarvan over naar leverancier. Vanaf dat moment houdt koper de zaken voor rekening en risico van leverancier.

10.7           De omstandigheid dat de zaken zijn gekeurd, ontslaat leverancier niet van enige aansprakelijkheid, waaronder schade die koper lijdt als gevolg van verborgen gebreken in de geleverde zaken.

 

 1. Ontbinding

11.1           In geval van tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede ingeval bij leverancier sprake is van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging van het bedrijf, intrekking van zijn milieuvergunning, liquidatie of enig daarmee vergelijkbare toestand, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.

11.2           In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen heeft koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat koper tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd koper verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de koopprijs.

11.3           In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen zullen alle vorderingen die koper op leverancier mocht hebben of verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

 1. Overmacht

12.1           Een partij is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst voor zover zij bewijst:

 1. dat de verhindering tot nakoming te wijten is aan één of meer gebeurtenissen welke volledig buiten de invloedssfeer van de betreffende partij liggen, en;
 2. dat de desbetreffende gebeurtenis op het moment van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbaar was, en;
 3. dat de betreffende partij de gevolgen van de onder a. en b. genoemde omstandigheden redelijkerwijs ook niet voor haar rekening en risico hoeft te nemen.

12.2            In het geval van overmacht, worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, één en ander met uitzondering van dat gedeelte van de verplichtingen die toch uitgevoerd kunnen worden. Koper is een dergelijke situatie uitsluitend gehouden betalingen te verrichten voor de verbintenissen uit overeenkomst die wel zijn nagekomen.

 

 1. Betaling

13.1           Koper zal de factuur binnen 30 dagen na ontvangst daarvan voldoen, mits de geleverde zaken zijn ontvangen en goedgekeurd.

13.2           Betaling door koper houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. Betaling ontslaat leverancier niet van enige garantie en/of schadevergoeding waartoe hij volgens de overeenkomst of wet is gehouden.

13.3           Koper is gerechtigd betalingen die zij verschuldigd is aan leverancier voor geleverde zaken en/of diensten te verrekenen met nog door leverancier verschuldigde bedragen. Verrekening door leverancier is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van koper. Koper is gerechtigd betaling die zij aan leverancier is verschuldigd voor geleverde zaken en/of diensten zonder nadere aankondiging op te schorten in verband met niet-nakoming van verplichtingen van de leverancier jegens koper dan wel te verrekenen met nog door de leverancier verschuldigde bedragen.

 

 1. Aansprakelijkheid

14.1            De aansprakelijkheid van koper jegens leverancier is beperkt tot de koopprijs van de goederen waarvoor de (koop)overeenkomst is gesloten.

14.2            Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden kan koper immer aanspraak maken op schadevergoeding indien leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

14.3            Indien door een niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming schade ontstaat bij koper als gevolg van claims van derden / opdrachtgevers is leverancier aansprakelijk voor deze schade.

14.4           Indien, door aanwezigheid van ongewenste residuen of overschrijding van normen van stoffen (bijv. chemicaliën, mineralen) in het geleverde schade ontstaat bij koper als gevolg van opgelegde boetes van overheidswege en/of claims van derden is leverancier aansprakelijk voor deze schade.

14.5           Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart koper voor alle schade, van welke aard dan ook, die door koper of door derden wordt geleden als gevolg van gebreken in het product van leverancier en in door hem geleverde zaken, waardoor deze niet de veiligheid bieden die men daarvan mag verwachten.

14.6           Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart koper voor alle schade die koper of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

14.7           Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van koper eveneens als derden aangemerkt.

14.8           Leverancier zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren, met uitsluiting van regres op koper of diens afnemers. Leverancier verleent koper desgewenst inzage in de polis.

 

 1. Intellectuele eigendom

15.1            Leverancier garandeert dat het gebruik van de door hem geleverde zaken, of van de door hem ten behoeve van koper gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.

15.2           Leverancier vrijwaart koper voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal koper alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

 

 1. Overdracht

16.1           Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper. Vorderingen van leverancier op koper zijn behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van koper niet overdraagbaar.

16.2           Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van koper.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1           Op deze inkoopvoorwaarden en alle overige overeenkomsten tussen koper en leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of enig ander internationaal verdrag betreffende de verkoop van roerende zaken wordt – voor zover dat ingevolge die verdragen mogelijk is - uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2           Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij koper een andere rechter wenst of dwingend recht anders voorschrijft.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ‘s-Gravenhage. Eerder gedeponeerde voorwaarden komen daarmede te vervallen, behalve voor overeenkomsten van welke zij reeds deel uitmaken en bij welke de onderhavige voorwaarden niet kunnen worden geïncorporeerd.